Menu

Bilans kompetencji AC/DC

W sprawnie działającej organizacji wszystkie decyzje dotyczące pracowników opierają się na znajomości ich dotychczasowych efektów pracy oraz ich indywidualnego potencjału i możliwości. Bilans kompetencji pozwala na zarządzanie potencjałem zatrudnionych pracowników poprzez optymalne wykorzystanie ich możliwości i umiejętności.

W jaki sposób można dogłębnie poznać pracowników Twojej Firmy?

Poprzez zastosowanie metody APP przeprowadza się pełny bilans kompetencji zatrudnionych pracowników, w efekcie czego przedsiębiorstwo dysponuje informacjami umożliwiającymi:

 • zastosowanie względem pracowników efektywnych metod zarządzania;

 • opracowanie planów rozwoju zawodowego dostosowanych do potencjału pracowników;

 • zwiększenie zaangażowania w pracę poprzez rozwój indywidualny i skuteczne motywowanie;

 • zapewnienie doskonałego klimatu organizacyjnego i komunikacji wewnętrznej.

Dzięki bilansowi kompetencji firma nie tylko wie, jak wykorzystać drzemiący w ludziach potencjał, lecz przede wszystkim jak ich ukierunkować po to, żeby byli jeszcze bardziej skuteczni, a firma odnosiła sukcesy.

BILANS KOMPETENCJI - ANALIZA POTENCJAŁU PRACOWNIKA APP

Analiza Potencjału Pracownika - APP to metoda pozwalająca na zbadanie potencjału pracowników poprzez:

 • Samoocenę dokonaną przez pracownika na podstawie kwestionariusza samoceny

 • Testy badające profil zawodowy

 • Ocenę postaw i zachowań na podstawie obserwacji w miejscu pracy i/ lub podczas sesji ćwiczeń indywidualnych i grupowych

 • Wywiad pogłębiony prowadzony przez konsultanta

Pogłębiona analiza potencjału pracownika – PAPP to rozszerzona forma APP, w której dodatkowym elementem jest ankietowa ocena kompetencji dokonana przez przełożonych, podwładnych, współpracowników.
Korzyści z zastosowania metody APP/ PAPP:

 • Dokładne poznanie swoich pracowników i zastosowanie względem nich odpowiednich metod zarządzania

 • Uzyskanie niezbędnych informacji do opracowania planów rozwoju zawodowego (plany kariery, awansów) dostosowanych do umiejętności i oczekiwań pracowników)

 • Uzyskanie informacji niezbędnych do stworzenia skutecznego systemu motywacyjnego

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99